mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 01.03.2016

Symbol sprawy: IK.PZ-380-02/ZO/16


POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej w branży budowlanej, dotyczących termomodernizacji 12 obiektów budowlanych.

Pobierz treść zapytania ofertowego.

Zamawiający ponadto informuje, iż niniejsze zapytanie zostało wysłane do trzech wybranych przez Zamawiającego Wykonawców i realizowane jest w trybie zapytania ofertowego spełniającego zasady rozeznania rynkowego, rozumianego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, a w szczególności jego pkt. 6.2.1 w sprawie Szczegółowych warunków i procedur dotyczących obowiązku dokonania i udokumentowania rozeznania rynku.

Warszawa, dnia 01.03.2016 r.


Symbol sprawy: IK.PZ-380-01/S/16 

Instytut Kolejnictwa
ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY PISEMNY
na sprzedaż samochodu

1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż samochodu używanego:

 • Samochód ciężarowy TOYOTA HILUX 2.4 TD
 • nr rejestracyjny: WF 46319, rok produkcji – 1997 r.,
 • 5-cio osobowy,
 • silnik o pojemności – 2 446 cm3, rodzaj paliwa: olej napędowy,
 • przebieg – 172 000 km,
 • masa własna pojazdu – 1 600 kg, dopuszczalna masa całkowita – 2 500 kg,
 • kolor powłoki lakieru – szaro-purpurowy metalik,
 • data pierwszej rejestracji – 05.12.1997 r.,
 • przegląd techniczny ważny do – 04.12.2016 r.

Cena wywoławcza samochodu wynosi:
8 364,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery 00/100 złotych).


2. Termin i miejsce zapoznania się z przedmiotami sprzedaży.

Przed złożeniem oferty osoby zainteresowane mogą obejrzeć samochód w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa (OETD), Bychowo 1B, 55-140 Żmigród, w dniach od 24.02.2016 r. do 01.03.2016 r., w godz. 10.00 ÷ 12.00, po uprzednim, telefonicznym, uzgodnieniu terminu, tel.: (71) 717-18-58.
Osobami upoważnionymi do udzielania wszelkich informacji odnośnie sprzedaży jest Robert Kamiński; e-mail: rkaminski@ikolej.pl, tel. (22) 473-13-60 w Warszawie i Waldemar Szulc w OETD; e-mail: wszulc@ikolej.pl, tel. (71) 717-18-58.


3. Warunek uczestnictwa w przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami.


4. Termin i miejsce składania ofert oraz termin ich rozpatrzenia.

Pisemne oferty należy składać do dnia 03 marca 2016 r. do godz. 11:00, w siedzibie Instytutu Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, Kancelaria ogólna, pokój nr 68 – budynek główny, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż samochodu – oferta. Nie otwierać przed dniem 03.03.2016 r.”.
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nieprzekraczalnym do 3 (trzech) dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert. O wyniku przetargu Oferenci zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.


5. Informacje dodatkowe.

5.1. Dokumentację przetargową wraz z Formularzem ofertowym oraz załącznikami można pobrać w siedzibie Instytutu w Warszawie w pokoju nr 34, budynek główny, w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa (OETD) lub ze strony internetowej: bip.ikolej.pl - Ogłoszenia.

5.2. Samochód zostanie sprzedany Oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

5.3. Jeżeli kilku uczestników przetargu zaoferuje taką samą cenę, Sprzedającemu przysługuje prawo wyboru nabywcy.

5.4. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.

5.5. Nabywca jest obowiązany do zapłacenia ceny nabycia w dniu zawarciu umowy kupna/sprzedaży.

5.6. Przekazanie Nabywcy samochodu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna/sprzedaży i dokonaniu przez niego zapłaty ceny.

5.7. Instytut Kolejnictwa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów oraz takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów.

5.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

podpisano: 

Kierownik Działu Administarcyjno-Gospodarczego
mgr Robert Kamiński

Warszawa, dnia 24.02.2016 r.

Do pobrania:

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO na sprzedaż samochodu - pobierz

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - pobierz
 2. Oświadczenie - pobierz

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 385
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 01.03.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl