mapa strony   |   kontakt   |

Organy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.09.2014

Organami Instytutu Kolejnictwa są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa:

  1. ustala plany działalności instytutu;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych;
  4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
  5. reprezentuje instytut;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.  "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki" (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620), statucie IK oraz w Regulaminie Rady Naukowej IK.

Skład Rady Naukowej kadencji 2012-2016:

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA 

Wiceprzewodniczący:
dr inż. Andrzej BIAŁOŃ
mgr inż. Krzysztof OCHOCIŃSKI


Sekretarz Rady Naukowej:
mgr Barbara DZIEWULSKA


Członkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Henryk BAŁUCH
prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ
dr hab. Tadeusz DYR
dr inż. Zbigniew CICHOCKI
dr inż. Andrzej MASSEL
dr inż. Janusz POLIŃSKI
dr inż. Jolanta RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA
dr inż. Andrzej TORUŃ
dr inż. Paweł URBAŃCZYK
dr Marcin WOŁEK
mgr inż. Sławomir WALCZAK

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 6 232
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 30.09.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl