mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: konkurs na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku profesora w Laboratorium Badań Taboru IK

Profesor IK [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 08.06.2020, 23:45 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.06.2020, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku profesora instytutu
w Laboratorium Badań Taboru IK

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2019 r. poz. 1350).


Ponadto od kandydatów wymaga się:

  1. posiadania stopnia doktora nauk technicznych,
  2. posiadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność dynamika pojazdów szynowych,
  3. znajomości zagadnień modelowania matematycznego dynamiki pojazdów szynowych, w tym dotyczących:
      a. badania nieliniowych modeli o sprzężonej dynamice poprzecznej i pionowej z nieliniowościami dotyczącymi kontaktu koła z szyną i charakterystyk łączników sprężysto-tłumiących – elementów usprężynowania,
      b. badania nieliniowych modeli związane z nieinercjalnością układu współrzędnych, w którym opisano równania ruchu,
      c. badania dynamiki pojazdów szynowych na specjalnych odcinkach toru (rozjazd, łuk regularny, krzywa przejściowa) z uwzględnianiem jego podatności,
  4. znajomości metod numerycznych stosowanych w modelowaniu komputerowym dynamiki pojazdów szynowych, w tym:
      a. metod całkowania równań ruchu specyficznych dla modelowania komputerowego pojazdów szynowych,
      b. metod obliczeń konstrukcyjnych wykorzystujących metodę elementów skończonych,
  5. doświadczenia w zastosowaniu modelowania komputerowego w diagnostyce pojazdów szynowych i diagnostyce toru.
  6. doświadczenia w analizie sygnałów pomiarowych przyspieszeń elementów pojazdów szynowych.
  7. doświadczenia w modelowaniu zjawisk wysokoczęstotliwościowych związanych z hałasem generowanym przez środki transportu szynowego.
  8. udokumentowanego dorobku naukowego, w tym publikacji dotyczących dynamiki pojazdów szynowych zamieszczonych w czasopismach indeksowanych na Web of Science, Scopus (powyżej 100 pozycji);
  9. udokumentowanego udziału oraz kierowania projektami badawczymi w obszarze transportu szynowego, finansowanymi ze środków MNiSW, NCBiR, NCN, UE.


Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie;
  2. życiorys;
  3. wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego”;
  4. odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
  5. potwierdzające dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
  6. potwierdzające posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji wymaganych od kandydata;
  7. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
  9. oświadczenie kandydata, że, w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Kolejnictwa będzie jego podstawowym miejscem pracy.


Wymagane dokumenty należy złożyć do 08.06.2020 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa: ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich nadania.
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko profesora instytutu w Laboratorium Badań Taboru IK”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22-47-31-251.
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do 19.06.2020 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.
Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę podejmie Dyrektor IK po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej IK.

Opublikowano dnia: 04.06.2020 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej z dnia 18 czerwca 2020 r., Dyrektor Instytutu informuje, że w ogłoszonym w dniu 20 maja 2020 r. konkursie na stanowisko pracownika naukowego - profesora instytutu w Laboratorium Badań Taboru- zwyciężył Pan dr hab. Bogdan Sowiński.bip.gov.pl