mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: Konkurs na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku asystenta w Zakładzie Elektroenergetyki IK

Asystent [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.04.2020, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.05.2020, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku asystenta
w Zakładzie Elektroenergetyki IK

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2019 r. poz. 1350).


Ponadto od kandydatów wymaga się:

 1. ukończenia studiów wyższych technicznych I-go i II-go stopnia na kierunku trakcja elektryczna lub elektroenergetyka (preferowane jest posiadania stopnia doktora nauk technicznych w tym obszarze naukowym);
 2. udokumentowanego dorobku naukowego (publikacje w tematyce trakcji elektrycznej lub elektroenergetyki, w tym minimum 3 publikacje w indeksowanych międzynarodowych bazach Web of Science lub Scopus);
 3. posiadania ogólnej wiedzy z zakresu zasilania trakcji elektrycznej;
 4. posiadania predyspozycji do pracy badawczej i naukowej;
 5. umiejętności przygotowania i redagowania dokumentacji projektów badawczych;
 6. minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego związanego z trakcją elektryczną lub elektroenergetyką;
 7. znajomości języka angielskiego.

Pożądana jest znajomość języka rosyjskiego lub/i ukraińskiego na poziomie pozwalającym na samodzielną pracę z dokumentami oraz prowadzenie rozmów.
Pożądane jest także posiadanie przez kandydata uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (na stanowisku eksploatacji lub dozoru, w zakresie obsługi, montażu i kontrolno-pomiarowym) dla elektrycznej sieci trakcyjnej 3 kV prądu stałego.


Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. życiorys;
 3. wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego”;
 4. odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 5. potwierdzające dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
 6. potwierdzające posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji wymaganych od kandydata;
 7. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
 9. oświadczenie kandydata, że, w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Kolejnictwa będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 24.04.2020 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa: ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich nadania.
Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko asystenta”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22-47-31-251.
Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do 15.05.2020 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.
Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa.

Opublikowano dnia: 03.04.2020 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl