mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: Konkurs na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sterowania Ruchem i Teleinformatyki IK

Adiunkt [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.09.2019, 23:45 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.09.2019, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta
w Zakładzie Sterowania Ruchem i Teleinformatyki IK


Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2019 r. poz. 1350).

Ponadto od kandydatów wymaga się:

1) co najmniej stopnia naukowego doktora inżyniera w dyscyplinie transport lub pokrewnej;
2) udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w tematyce sterowania ruchem kolejowym (Web of Science, Scopus);
3) posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu systemów sterowania ruchem kolejowym w obszarach:
    a) systemów sterowania napędami zwrotnicowymi, ich budowy, interfejsów oraz obowiązujących w tym zakresie wymagań i przepisów;
    b) systemów zabezpieczenia przejazdów, zasad sterowania, interfejsów oraz obowiązujących w tym zakresie wymagań i przepisów;
    c) blokad liniowych i ich interfejsów oraz obowiązujących w tym zakresie wymagań i przepisów;
    d) bezpieczeństwa transmisji danych w systemach sterowania ruchem kolejowym oraz obowiązujących w tym zakresie wymagań i przepisów;
4) ogólnej znajomości procesów związanych z dopuszczeniem systemów i urządzeń do eksploatacji wg rozporządzenia 720/2014 oraz wymagań wynikających z listy Prezesa UTK;
5) udokumentowanego (opinie, raporty z badań) doświadczenia w prowadzeniu procesów, badań i opiniowaniu systemów sterowania ruchem kolejowym w szczególności wymienione w p.4.
6) udokumentowanego udziału w projektach badawczych w obszarze transportu szynowego (finansowane ze środków MNiSW, NCBiR, UE).


Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie;
2) życiorys;
3) wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego” (tekst zgłoszenia jest do pobrania poniżej);
4) odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
5) potwierdzające dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
6) potwierdzające posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji wymaganych od kandydata;
7) oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
9) oświadczenie kandydata, że, w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Kolejnictwa będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 15.09.2019 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa: ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich nadania.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko adiunkta”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22-47-31-251.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do 27.09.2019 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa.

Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego - do pobrania

Opublikowano dnia: 28.08.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl