mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: konkurs na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji IK

Adiunkt [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.09.2019, 23:45 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.09.2019, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta
w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji IK

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2019 r. poz. 1350.)

Ponadto od kandydatów wymaga się:

1) co najmniej stopnia naukowego doktora inżyniera w dyscyplinie transport lub pokrewnej;
2) udokumentowanego dorobku naukowego (publikacje w tematyce sterowania ruchem kolejowym - Web of Science, Scopus);
3) posiadania ogólnej wiedzy z zakresu systemów sterowania ruchem kolejowym i systemów telekomunikacyjnych (w szczególności GSM-R);
4) minimum 3 lat doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi;
5) ogólnej znajomości procesów związanych z dopuszczeniem systemów i urządzeń do eksploatacji wg rozporządzenia 720/2014oraz wymagań wynikających z listy Prezesa UTK w szczególności w obszarze urządzeń telekomunikacyjnych; ;
6) udokumentowanego (opinie, raporty z badań) doświadczenia w prowadzeniu procesów, badań i opiniowaniu systemów sterowania ruchem kolejowym.
7) udokumentowanego udziału w projektach badawczych w obszarze transportu szynowego (finansowanych ze środków MNiSW, NCBiR, UE).
8) udokumentowanej znajomości normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zasad funkcjonowania laboratorium akredytowanego.


Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:


1) podanie;
2) życiorys;
3) wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego” (tekst zgłoszenia jest do pobrania poniżej);
4) odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
5) potwierdzające dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
6) potwierdzające posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji wymaganych od kandydata;
7) oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
9) oświadczenie kandydata, że, w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Kolejnictwa będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 15.09.2019 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa: ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich nadania.


Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko adiunkta w IK”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22-47-31-251.


Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do 27.09.2019 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.


Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa.

Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego - do pobrania

Opublikowano dnia: 28.08.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Instytutu Kolejnictwa z dnia 30 stycznia 2020 r. w konkursie zwyciężył Pan dr inż. Marek Sumiła.bip.gov.pl