mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: EK/02/2019

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.03.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.04.2019, 17:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa Zakład Elektroenergetyki

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Zakładzie Elektroenergetyki IK

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2018 r. poz. 736 z późn. zm.).

Ponadto od kandydatów wymaga się:

 1. co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych;
 2. co najmniej 15-letniego doświadczenia w pracy związanej z systemami zasilania trakcji elektrycznej realizacja projektów badawczych w tej dziedzinie;
 3. potwierdzonego udziału w minimum 5 międzynarodowych lub 10 krajowych projektach badawczych z obszaru transportu szynowego;
 4. potwierdzonego aktywnego udziału w konferencjach z zakresu transportu szynowego;
 5. minimum 10 publikacji w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazach MNiSW;
 6. znajomości zagadnień związanych z polityką innowacyjną na poziomie krajowym i ponadkrajowym, funduszami europejskimi oraz z funkcjonowaniem instytutów badawczych w Polsce;
 7. znajomości języka angielskiego potwierdzonej certyfikatem B2;
 8.  znajomości języka rosyjskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie rozmów i korespondencji.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. życiorys;
 3. wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego” (plik do pobrania został zamieszczony poniżej);
 4. odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 5. potwierdzające dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
 6. potwierdzające posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji wymaganych od kandydata;
 7. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
 9. oświadczenie kandydata, że, w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Kolejnictwa będzie jego podstawowym miejscem pracy.


Wymagane dokumenty należy złożyć do 1marca 2019 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa: ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich nadania.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IK”.

Regulamin konkursu jest dostępny poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 47 31 040.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do 5 kwietnia 2019 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego.

Regulamin konkursu.

Opublikowano dnia: 13.02.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl