mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: B/04/2016

adiunkt [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 22.04.2016, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.05.2016, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

 Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta
w OŚRODKU KOORDYNACJI PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ IK

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2015 r. poz. 1095)

Ponadto od kandydatów wymaga się:

 1. co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub technicznych;
 2. co najmniej 15-letniego doświadczenia w pracy związanej z transportem szynowym w zakresie współpracy międzynarodowej, przygotowywania i opracowywania projektów badawczych z funduszy europejskich i krajowych;
 3. potwierdzonego udziału w projektach badawczych z obszaru transportu szynowego;
 4. co najmniej 10-letniego udokumentowanego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach badawczych, naukowych, pokrewnych;
 5. znajomości zagadnień związanych z polityką innowacyjną, funduszami europejskimi oraz z działalnością i funkcjonowaniem instytutów badawczych w Polsce;
 6. potwierdzonej dyplomami znajomości zagadnień związanych z metodami zarządzania projektami;
 7. znajomości języka angielskiego potwierdzonej certyfikatem B2.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. życiorys;
 3. wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego” (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IK);
 4. odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 5. potwierdzające dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
 6. potwierdzające posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji wymaganych od kandydata;
 7. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
 9. oświadczenie kandydata, że, w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Kolejnictwa będzie jego podstawowym miejscem pracy.


Wymagane dokumenty należy złożyć do 22 kwietnia 2016 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa: ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich nadania.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko adiunkta w IK”.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 47 31 480.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do 25 maja 2016 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa.

Pobierz ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego”

Opublikowano dnia: 05.04.2016 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 9 maja 2016 r.  oraz po otrzymaniu pozytytwnej opinii Rady Naukowej z dnia 13 maja 2016 r., Dyrektor Instytutu informuje, że w ogłoszonym w dniu 14 maja 2016 r. konkursie na stanowisko naukowe- adiunkta w Osrodku Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej - zwyciężyła Pani dr Renata Barcikowska.bip.gov.pl