mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: RN/02/2015

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.03.2015, 23:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2015, 16:00 [minął]
Organizator: Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. nr 215, poz. 1412),

Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50 (KRS 0000021539)
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa

1. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
1) posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
2) korzystanie z pełni praw publicznych;
3) posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
4) posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
5) nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


2. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
1) informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
2) koncepcji rozwoju Instytutu Kolejnictwa w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
4) oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


3. Wykaz materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Instytutu Kolejnictwa, z którymi kandydaci mogą się zapoznać:
1) statut;
2) zakładowy układ zbiorowy pracy;
3) regulamin organizacyjny;
4) struktura zatrudnienia;
5) sprawozdania finansowe za lata 2012 - 2014 (za rok 2012 i 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta);
6) sprawozdanie Dyrektora Instytutu Kolejnictwa z wykonania zadań w 2013 r.


Materiały informacyjne będą udostępnione do wglądu w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, ul. Chłopickiego 50, w Dziale Spraw Pracowniczych, pok. 173, w godzinach 9.00-14.00, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, o których mowa w ustępie 2. punkty: 1) i 3) - 6).


Zgłoszenia do konkursu obejmujące komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać listem poleconym na adres: Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa lub składać osobiście w kancelarii Instytutu Kolejnictwa (pok. 68, bud. główny), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, w kopercie z dopiskiem "Konkurs na dyrektora Instytutu Kolejnictwa".


Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Kolejnictwa.

Opublikowano dnia: 27.02.2015 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa zawiadamia, że w związku z zakończeniem postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa kandydatem na dyrektora IK wyłonionym w postępowaniu Komisji Konkursowej jest Pan dr inż. Andrzej Żurkowski.bip.gov.pl