mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: A/05-1/2014

adiunkt w Instytucie Kolejnictwa – Zakład Sterowania Ruchem i Teleinformatyki [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 04.06.2014, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2014, 15:00 [minął]
Organizator: Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta
w ZAKŁADZIE STEROWANIA RUCHEM I TELEINFORMATYKI

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 poz. 618 ze zm.)

Ponadto od kandydatów wymaga się:
1. co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie transport;
2. co najmniej 15-letnie doświadczenie w pracy związanej z transportem szynowym w zakresie systemów sterowania i kierowania ruchem;
3. udział w projektach badawczych z obszaru transportu szynowego;
4. co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
5. znajomość zagadnień związanych z procesami dopuszczeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym zgodnie z prawodawstwem krajowym oraz wspólnotowym (interoperacyjność);
6. doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie;
2. życiorys;
3. wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego” (tekst zgłoszenia jest do pobrania tutaj);
4. odpis dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
5. udokumentowanie dorobku naukowego w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
6. dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji;
7. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
9. oświadczenie kandydata, że Instytut Kolejnictwa będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia.


Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 04 czerwca 2014 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia uznaje się datę ich nadania.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko adiunkta w IK”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 47-31-491.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa.

Pobierz  zarządzenie nr 8 Dyrektora Instytutu Kolejnictwa z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Kolejnictwa.

Pobierz  "Regulamin postępowania konkursowego na stanowiska pracowników naukowych w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie".

Opublikowano dnia: 19.05.2014 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl