mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: DP/03-1/2014

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dróg Kolejowych i Przewozów [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25.03.2014, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.04.2014, 15:00 [minął]
Organizator: Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w ZAKŁADZIE DRÓG KOLEJOWYCH I PRZEWOZÓW

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 poz. 618 ze zm.).

Ponadto od kandydatów wymaga się:
1. tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego z zakresu budownictwa;
2. doświadczenie zawodowe w instytutach naukowych lub instytucjach wspierających działalność naukową;
3. posiadanie predyspozycji do pracy naukowej oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa;
4. przynajmniej 10 lat doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi lub dydaktycznymi;
5. doświadczenie w prowadzeniu robót w zakresie dróg kolejowych oraz w pracy dotyczącej
organizacyjnych problemów infrastruktury kolejowej;
6. doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie;
2. życiorys;
3. wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego” (tekst zgłoszenia jest do pobrania tutaj);
4. odpis dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
5. udokumentowanie dorobku naukowego w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
6. dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji;
7. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
9. oświadczenie kandydata, że Instytut Kolejnictwa będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia.


Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2014 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia uznaje się datę ich nadania.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IK”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 47-31-491.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa.

Pobierz "Regulamin postępowania konkursowego na stanowiska pracowników naukowych w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie"

Opublikowano dnia: 11.03.2014 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 7 kwietnia 2014 r. oraz po pozytywnej opinii Rady Naukowej  z dnia 16 kwietnia 2014 r., stosownie do §12 Statutu Instytutu Kolejnictwa w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko pracownika naukowego Dyrektor Instytutu Kolejnictwa informuje, że w przeprowadzonym konkursie został wyłoniony kandydat na stanowisko naukowe - profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Dróg Kolejowych i Przewozów - Pani dr hab. inż. Maria Bałuch.bip.gov.pl