mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: LK/11-4/2012

pracownik naukowy - adiunkt [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05.12.2012, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.12.2012, 15:00 [minął]
Organizator: Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta  w LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Od kandydatów wymagane jest:
• ukończenie studiów wyższych technicznych I-go i II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku mechanika lub inżynieria materiałowa;
• posiadanie stopienia doktora nauk technicznych;
• dobra znajomość mechaniki i wytrzymałości konstrukcji;
• doświadczenie w zakresie prowadzonych badań wytrzymałościowych, obiektów i konstrukcji kolejowych (np. ramy wózków pojazdów szynowych, słupy trakcyjne) oraz dobrej znajomości systemów rejestracji i obróbki danych;
• doświadczenie w programowaniu sterowników stanowisk badawczych;
• doświadczenie w prowadzeniu obliczeń MES oraz dobre umiejętności algorytmiczne i analityczne (programowanie i analiza danych);
• posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i naukowej;
• posiadanie istotnych umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, kreatywność i własna inicjatywa w podejmowaniu zadań badawczych i organizacyjnych;
• umiejętność przygotowania i redagowania dokumentacji projektów badawczych;
• dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy;
• plany dalszego rozwoju naukowego (habilitacja – stopień zaawansowania, tematyka i jednostka w której przewidywane jest przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego);
• dobra znajomość języka angielskiego.
Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. Art. 39.2 : z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dziennik Ustaw Nr 96 poz. 618).
Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
5) odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk technicznych;
6) wykaz dorobku naukowego;
7) dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji;
8) inne wymagane dokumenty;
9) oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
11) oświadczenie kandydata, że Instytut Kolejnictwa będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 5 grudnia 2012 r. w Dziale Spraw Pracowniczych lub przesłać na adres: Instytutu Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 grudnia 2012 r.

Bliższych informacji udziela Pani Barbara Dziewulska tel. 47-31-491
Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Opublikowano dnia: 21.11.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

konkurs rozstrzygniętybip.gov.pl