mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs z dnia 28.02.2011 usunięty 15.06.2012

Konkurs: Konkurs na stanowisko dyrektora

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.03.2011, 23:45 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2011, 11:00 [minął]
Organizator: Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa

Rada Naukowa Instytutu Kolejnictwa ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora Instytutu Kolejnictwa

[na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. nr 215, poz. 1412)]

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
4) posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia:
1) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
2) koncepcja rozwoju Instytutu Kolejnictwa w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku elektronicznym;
3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
4) oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wykaz materiałów informacyjnych, dotyczących funkcjonowania Instytutu Kolejnictwa:
1) Statut;
2) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy;
3) Regulamin organizacyjny;
4) dokumenty dotyczące premii motywacyjnej;
5) sprawozdania finansowe za lata 2008 – 2010 (za rok 2008 i 2009 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta);
6) wnioski o przyznanie dotacji na działalność statutową na lata 2008-2011;
7) katalog usług.

Materiały informacyjne będą dostępne do wglądu w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, ul. Chłopickiego 50, w Dziale Spraw Pracowniczych, pok. 173, w godzinach 9.00-14.00, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, o których mowa w punktach 1 i 3-6.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać listem poleconym na adres: Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, lub składać osobiście w kancelarii Instytutu Kolejnictwa, w kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Instytutu Kolejnictwa”.

Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Opublikowano dnia: 28.02.2011 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl