mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.06.2008

Status prawny CNTK

Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa zostało utworzone w 1951 r. jako część Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe. Po wydzieleniu w 1999 roku ze struktur PKP zostało przekształcone w jednostkę badawczo-rozwojową podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu.

CNTK działa na podstawie:

1. zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie (Dz. Urz. MTiGM Nr 9, poz. 79),

2. ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późniejszymi zmianami),

3. rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych. (Dz. U. Nr 153, poz. 1764),

4. statutu Jednostki Badawczo-Rozwojowej Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie zatwierdzonego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dniu 26 czerwca 2000 r. z późniejszymi poprawkami (tekst jednolity z dnia przyjęty uchwałą Nr 01RN/2005 Rady Naukowej CNTK z dnia 31 maja 2005 r. wpisany do KRS 16 września 2005 r.)

Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021539 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Śliwiński
Dokument z dnia: 30.06.2008
Dokument oglądany razy: 1 684
Opublikował: Krzysztof Śliwiński
Publikacja dnia: 30.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl