mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.08.2018

NAJEM POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU NR 22 INSTYTUTU KOLEJNICTWA

POSTĘPOWANIE POWTÓRNE

Numer referencyjny: IK.PZ-380-02/KO/18                            Warszawa, 03 sierpnia 2018 r.

POSTĘPOWANIE OFERTOWE W FORMIE KONKURSU OFERT

  1. Przedmiotem postępowania jest najem pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
  2. Powierzchnia pomieszczeń przewidzianych do najmu wynosi 490,80 m2, w tym: kuchnia wraz z zapleczem, ciągi komunikacyjne, sala jadalna, WC.
  3. Pomieszczenia znajdują się na parterze murowanego, częściowo podpiwniczonego, jednopiętrowego, budynku socjalnego IK nr 22, i są wyposażone w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
  4. Cena wywoławcza dotycząca miesięcznego czynszu najmu za 1 (jeden) metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni wynosi: 18,00 zł netto + 23% VAT, co stanowi cenę w wysokości 22,14 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa 14/100 złotych).
  5. Pisemne oferty na najem pomieszczeń, należy składać w siedzibie IK w Warszawie przy ul. J. Chłopickiego 50, Kancelaria Ogólna – pok. 68 (budynek główny), w terminie do 09 sierpnia 2018 r., do godziny 11:00.
  6. Oferty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane: Instytut Kolejnictwa; ul. J.Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa, oraz opisane: „Oferta - najem pomieszczeń w budynku nr 22. Nie otwierać przed dniem 09 sierpnia 2018 r. godz. 11:30”.
  7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 sierpnia 2018 r. o godz. 11:30, w siedzibie IK przy ul. J.Chłopickiego 50 w Warszawie, w pokoju nr 65 (budynek główny IK).
  8. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana stawka miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni najmu.
  9. Informacje dodatkowe: Pomieszczenia można oglądać w dniach roboczych od 06.08.2018 r. do 08.08.2018 r., w godzinach 9.00 ÷ 13.00 po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel.: (22) 473-13-60.
  10. Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu ofert zostały zawarte w Szczegółowych Warunkach Postępowania Ofertowego (SWPO), które zostały podane poniżej.

Pliki do pobrania:

Szczegółowe Warunki Postępowania Ofertowego

Załącznik nr 2 do SWPO - wzór umowy

Załączniki edytowalne:

Załącznik nr 1 do SWPO - formularz ofertowy

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 05.04.2016
Dokument oglądany razy: 4 751
Opublikował: Andrzej Tęsny
Publikacja dnia: 03.08.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl