mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 02.08.2018

Numer referencyjny: IK.PZ-380-01/KO/18                                     Warszawa, 02 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Instytut Kolejnictwa  unieważnia postępowanie ofertowe w formie konkursu ofert nr IK.PZ-380-01/KO/18, ogłoszone w dniu 19 lipca 2018 r.

podstawa: pkt 9.12 Szczegółowych Warunków Postępowania Ofertowego.

W najbliższym terminie zostanie ponownie ogłoszone postępowanie ofertowe -konkurs ofert- na najem pomieszczeń w bud. nr 22, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.


Numer referencyjny: IK.PZ-380-01/KO/18                             Warszawa,30 lipca .2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 27 lipca 2018 r. o godzinie 11.30 nastąpiło otwarcie ofert,  złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

W wymaganym terminie tj. do dnia 27 lipca 2018 r. do godziny 11.00  zostały złożone 2 (dwie) oferty:

Oferta nr 01/01/KO/18                                                                                                                               

WARS s.a.

oferowana stawka miesięcznego czynszu najmu: 14.576,76 zł netto (17.929,41 zł brutto)

Oferta nr 02/01/KO/18

STACJA SMAKU Agnieszka Sokołowska

oferowana stawka miesięcznego czynszu najmu: 36,63 zł/m2 netto (45,06 zł/m2 brutto)


NAJEM POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU NR 22 INSTYTUTU KOLEJNICTWA

Numer referencyjny: IK.PZ-380-01/KO/18                            Warszawa, dnia 19 lipca 2018 r.

POSTĘPOWANIE OFERTOWE W FORMIE KONKURSU OFERT

  1. Przedmiotem postępowania jest najem pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
  2. Powierzchnia pomieszczeń przewidzianych do najmu wynosi 490,80 m2, w tym: kuchnia wraz z zapleczem, ciągi komunikacyjne, sala jadalna, WC.
  3. Pomieszczenia znajdują się na parterze murowanego, częściowo podpiwniczonego, jednopiętrowego, budynku socjalnego IK nr 22, i są wyposażone w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
  4. Cena wywoławcza dotycząca miesięcznego czynszu najmu za 1 (jeden) metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni wynosi: 18,00 zł netto + 23% VAT, co stanowi cenę w wysokości 22,14 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa 14/100 złotych).
  5. Pisemne oferty na najem pomieszczeń, należy składać w siedzibie IK w Warszawie przy ul. J. Chłopickiego 50, Kancelaria Ogólna – pok. 68 (budynek główny), w terminie do 27 lipca 2018 r., do godziny 11:00.
  6. Oferty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowane: Instytut Kolejnictwa; ul. J.Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa, oraz opisane: „Oferta - najem pomieszczeń w budynku nr 22. Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2018 r. godz. 11:30”.
  7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 r. o godz. 11:30, w siedzibie IK przy ul. J.Chłopickiego 50 w Warszawie, w pokoju nr 65 (budynek główny IK).
  8. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowana kwota miesięcznego czynszu najmu.
  9. Informacje dodatkowe: Pomieszczenia można oglądać w dniach roboczych od 20.07.2018 r. do 26.07.2018 r., w godzinach 9.00 ÷ 13.00 po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel.: (22) 473-13-60.
  10. Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu ofert zostały zawarte w Szczegółowych Warunkach Postępowania Ofertowego (SWPO), które zostały podane poniżej.

Pliki do pobrania:

Szczegółowe Warunki Postępowania Ofertowego (SWPO).

 
Załącznik nr 2 do SWPO - Wzór umowy najmu.

Załączniki edytowalne:

Załącznik nr 1 do SWPO - Formularz ofertowy.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 05.04.2016
Dokument oglądany razy: 4 743
Opublikował: Andrzej Tęsny
Publikacja dnia: 02.08.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl