mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

IK.PZ-380-08/PN/20 - Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacji w 8 budynkach, znajdujących się na terenie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie.

Warszawa, dnia 11.01.2021 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Instytut Kolejnictwa, z siedzibą w Warszawie, ul. J. Chłopickiego 50 informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:
Konieczne jest dokonanie korekty w dokumentacji, związanej z opisem przedmiotu zamówienia.
Obecna dokumentacja dołączona do ogłoszenia o zamówieniu, uniemożliwia Wykonawcom wycenę inwestycji, a w konsekwencji nie gwarantuje poprawnego wykonania zamówienia.
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).


Warszawa, dnia 05.01.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.
Pytania wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone poniżej.

Pytanie 1.
Czy dopuszcza się zastosowanie jednostek zewnętrznych o wyższym poziomie hałasu odpowiednio dla systemów:
1. 10.1, S.10.2 – o 1,5 dB(A) wyższy w trybie chłodzenia, o 3 dB(A) wyższy w trybie grzania?
2. 11 - o 2 dB(A) wyższy w trybie chłodzenia, o 2 dB(A) wyższy w trybie grzania?
3. 27.1 - o 2,5 dB(A) wyższy w trybie chłodzenia, o 2 dB(A) wyższy w trybie grzania?
4. 27.2 - o 2 dB(A) wyższy w trybie chłodzenia, o 3,5 dB(A) wyższy w trybie grzania?
5. 12 - o 2,5 dB(A) wyższy w trybie chłodzenia, o 5,5 dB(A) wyższy w trybie grzania?
6. 22.1 - o 28 dB(A) wyższy w trybie chłodzenia, o 7 dB(A) wyższy w trybie grzania?
7. 22.3 - o 25 dB(A) wyższy w trybie chłodzenia, o 7 dB(A) wyższy w trybie grzania?
8. 22.4 - o 25 dB(A) wyższy w trybie chłodzenia, o 7 dB(A) wyższy w trybie grzania?

Odpowiedź.
Zamawiający nie dopuszcza dla jednostek zewnętrznych przekroczeń maksymalnych wartości poziomów ciśnienia akustycznego określonych w projekcie.

Pytanie 2.
Czy dopuszcza się zastosowanie jednostek zewnętrznych o wyższym poziomie poboru mocy na chłodzeniu odpowiednio dla systemów:
1.  10.1, S.10.2 – pobór wyższy o 0,91 kW ?
2.  27.2 – pobór wyższy o 2,35 kW?
3.  22.2 – pobór wyższy o 0,48 kW ?
4.  5 – pobór wyższy o 3,5 kW ?

Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostek zewnętrznych o wyższym poziomie poboru mocy pod warunkiem, że moc jednostek nie przekroczy wartości o 3 % mocy podanej w projekcie.

Pytanie 3.
Czy dla systemów S.10.1, S.10.2, S.11, S.27.1, S.27.2, S.12, S.22.2, S.18, S.5 dopuszcza się pracę jednostek zewnętrznych od temperatury zewnętrznej -5oC w trybie chłodzenia (zamiast -15oC)?

Odpowiedź.
Zamawiający zmienia wymagania podane w projekcie. Zamawiający wymaga, aby urządzenia pracowały w następujących zakresach temperatur zewnętrznych:
- dla chłodzenia: 0oC ÷ + 45oC;
- dla grzania: -20oC ÷ +20oC.

Pytanie 4.
Czy dla systemów S.22.1, S.22.3, S.22.4 dopuszcza się pracę jednostek zewnętrznych w zakresie temperatury zewnętrznej -10oC ÷ +46oC w trybie chłodzenia, zamiast -15oC ÷ +50oC?

Odpowiedź.
Zamawiający zmienia wymagania podane w projekcie. Zamawiający wymaga, aby urządzenia pracowały w następujących zakresach temperatur zewnętrznych:
- dla chłodzenia: 0oC ÷ + 45oC;
- dla grzania: - 20oC ÷ + 20oC.

Pytanie 5.
Czy dla systemów S.22.1, S.22.3, S.22.4 dopuszcza się zmianę zasilania z 400V na 230 V?

Odpowiedź.
Zamawiający dla systemów S.22.1 , S.22.3 i S.22.4 dopuszcza zmianę zasilenia na 230 V.

Pytanie 6.
Czy dla jednostek wewnętrznych ściennych o mocy chłodniczej 3,0 kW dopuszcza się pobór mocy o 0,01 kW większy ?

Odpowiedź.
Zamawiający dla jednostek wewnętrznych o mocy 3,0 kW dopuszcza większy pobór mocy o 0,01 kW.

Pytanie 7.
Czy dla jednostek wewnętrznych ściennych o mocy chłodniczej 7,0 kW dopuszcza się poziom ciśnienia akustycznego na poziomie wyższym o 4 dB(A)?

Odpowiedź.
Zamawiający nie dopuszcza przekroczeń maksymalnych wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla jednostek wewnętrznych określonych w projekcie.

Pytanie 8.
Czy dopuszcza się zastosowanie normalnych filtrów w jednostkach wewnętrznych?

Odpowiedź.
Zamawiający wymaga zastosowania filtrów klasy EU5.

Pytanie 9.
Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu dla zdolności technicznej lub zawodowej uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch robót, każda o wartości nie mniejszej niż 500 000 brutto w zakresie montażu urządzeń klimatyzacyjnych.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, gdzie Wykonawca wykaże, że w danym okresie wskazanym przez Zamawiającego wykonał co najmniej trzy roboty, każda o wartości nie mniejszej niż 400 000 brutto w zakresie montażu urządzeń klimatyzacyjnych.
Dodatkowo czy Zamawiającemu rozchodziło się o kompletne wykonanie instalacji klimatyzacji tj. dostawa, montaż i uruchomienie.

Odpowiedź.
Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców.
Przez zapis „w zakresie montażu urządzeń klimatyzacyjnych” Zamawiający rozumie kompleksowe wykonanie robót, polegające na dostawie urządzeń, ich montaż i uruchomienie.

Pytanie 10.
W projekcie Zamawiającego wskazane są na rysunkach systemy detekcji czynnika chłodniczego - wielkość pomieszczeń oraz dobrane system chłodzenia w zgodzie z aktualnymi przepisami, nie potrzebowałby dodatkowego systemu wycieku czynnika (detekcji).
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie Wykonawcy, który przedstawi w sposób udokumentowany w obliczeniach, że dany system detekcji dla niektórych układów jest niepotrzebny.

Odpowiedź.
Wymagane jest, aby we wszystkich pomieszczeniach zostały zainstalowane czujniki detekcji wycieku czynnika chłodniczego.

Pytanie 11.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (projekt techniczny) wskazuje ujednolicone parametry techniczne urządzeń przy różnych wydajnościach.
Zwracamy uwagę, że brak jest na rynku urządzeń spełniających wymagania Zamawiającego.
Np. brak jest na rynku urządzeń typu VRF/VRV ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, których parametry na chłodzeniu posiadałyby zakres pracy (-15oC÷50oC), EER/COP 3,00/3,50.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie tabeli równoważności dla poszczególnych układów freonowych.

Odpowiedź.
Zamawiający wymaga, aby urządzenia pracowały w zakresie temperatur:
- dla trybu chłodzenia : od 0oC do + 45oC
- dla trybu grzania : od - 20oC do + 20oC.

Pytanie 12.
Proszę o odpowiedź na poniższe zagadnienie:
- w opisie technicznym instalacji klimatyzacji pkt. 11.5 Sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego przewidziano konieczność zastosowania takiego systemu z podaniem jego elementów, szczegóły od strony branży elektrycznej podano w projekcie instalacji elektrycznej.
Brak jest natomiast szczegółowego rozwiązania w jaki sposób mają reagować systemy VRV/VRF na taką detekcję. Co ma się dziać z systemami w momencie pojawienia się sygnału z detekcji czynnika chłodniczego.
Sam sygnał z detekcji daje tylko informację o wycieku i np. o konieczności opuszczenia pomieszczenia, natomiast nic nie robi, aby ograniczyć lub powstrzymać taki wyciek. Niektóre systemy VRV/VRF mają funkcję odsysania czynnika chłodniczego do jednostki zewnętrznej, jednak ma to pewne ograniczenia, ponieważ jednostka zewnętrzna może odessać tylko tyle czynnika, jaki był fabryczny ładunek dla danej wielkości urządzenia zewnętrznego. A co z pozostało ilością czynnika, którą dopuszcza się podczas uruchomienia systemu, a często dla rozbudowanych systemów VRV/VRF są to nawet 2-3 krotne ilości fabrycznego zładu urządzeń zewnętrznych. Do poprawnego działania takiego systemu detekcji niezbędne są inne elementy wykonawcze, jak np. elektromagnetyczne zawory odcinające, na odpowiednich, przeliczonych, gałęziach instalacji freonowej, obsługującej jakąś grupę pomieszczeń, ponieważ ciężko, z uwagi na koszt, wyobrazić sobie, aby do każdej jednostki wewnętrznej montować po dwa elektromagnetyczne zawory odcinające (które także z biegiem lat mogą być potencjalnym źródłem wycieku).
Proszę o wyjaśnienie jaki wpływ na instalację freonową ma zaprojektowany system detekcji wycieku czynnika chłodniczego.

Odpowiedź.
Instalację sygnalizacji wycieku czynnika chłodniczego należy wykonać zgodnie z projektem. Projekt przewiduje w razie wycieku jedynie sygnalizację optyczno–akustyczną.

Pytanie 13.
Wg pkt. 5.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia minimum 5 lat gwarancji.
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji zamontowanych urządzeń (zwykle są to po 2 przeglądy na rok trwania gwarancji), czy też Zamawiający będzie rozpisywał osobny przetarg na przeglądy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych z niniejszego postępowania przetargowego?

Odpowiedź.
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udzielenia pięcioletniej gwarancji na zamontowane materiały, urządzenia i wykonane roboty.
Wykonawca, który będzie wykonywał przeglądy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych zostanie wyłoniony w ramach oddzielnego postępowania.


Warszawa, dnia 15.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Termin składania ofert: 14.01.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Instytut Kolejnictwa; ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa; Kancelaria Ogólna; budynek główny; pokój nr 68 – w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 15:00.

Termin otwarcia ofert: 14.01.2021 r., godz. 10:30.

Miejsce otwarcia ofert: Instytut Kolejnictwa; ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa; budynek główny; pokój nr 65.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 15.12.2020 r. pod nr 766975-N-2020.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar dotyczący wykonania instalacji klimatyzacji.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar dotyczący wykonania instalacji elektrycznych do zasilania urządzeń klimatyzacji.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt techniczny instalacji klimatyzacji.

Załącznik nr 4 A do SIWZ - Rysunki związane z projektem technicznym instalacji klimatyzacji, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt techniczny instalacji elektrycznych do zasilania urządzeń klimatyzacji.

Załącznik nr 5 A do SIWZ - Rysunki związane z projektem technicznym instalacji elektrycznych do zasilania urządzeń klimatyzacji, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) - Wykonanie instalacji klimatyzacji.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) – Wykonanie instalacji elektrycznych do zasilania urządzeń klimatyzacji.

Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy.

Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór umowy o zachowaniu poufności (UOZP) z załącznikami.

Załącznik nr 14 do SIWZ - Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Załączniki edytowalne:

Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.

Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu potencjałem kadrowym.


Uwagi:

Postępowanie unieważnione.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 14.01.2021, 14:46
Dokument oglądany razy: 818
Przetarg zakończony - unieważniony
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Andrzej Tęsny
Publikacja dnia: 14.01.2021, 14:46
Termin: 14.01.2021, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl