mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: Konkurs na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK

adiunkt [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.01.2021, 23:45 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.02.2021, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta
w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020 r. poz. 1385).

Ponadto od kandydatów wymaga się:

 1. ukończenia studiów wyższych z zakresu Inżynierii Materiałowej;
 2. stopnia naukowego doktora inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
 3. umiejętności/znajomości badań materiałowych z uwzględnieniem obszaru kolejowego z uwzględnieniem interpretacji mikrostruktur materiałów metalowych;
 4. udokumentowanego minimum 3-letniego doświadczenia w badaniach w zakresie spawalnictwa;
 5. udokumentowanego doświadczenia zawodowego w obszarze kolejowym, w szczególności badań elementów systemów przytwierdzeń;
 6. umiejętności zarządzania projektami badawczymi (potwierdzonego prowadzeniem projektów z NCBiR lub innych projektów badawczych lub certyfikatem zarządzania projektami);
 7. co najmniej rocznego doświadczenia w pracy w laboratorium akredytowanym w zakresie normy PN-EN ISO / IEC 17025:2018 (lub równoważnej przy jednoczesnej znajomości wymagań normy PN-EN ISO / IEC 17025:2018);
 8. autorstwa co najmniej 3 publikacji naukowych punktowanych.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. życiorys;
 3. wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego”;
 4. odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 5. potwierdzające dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
 6. potwierdzające posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji wymaganych od kandydata;
 7. oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
 9. oświadczenie kandydata, że, w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Kolejnictwa będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 29.01.2021 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa: ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich nadania. Dokumenty nadesłane w postępowaniu konkursowym zostaną zniszczone w przypadku ich nieodebrania w ciągu 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko adiunkta”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22-47-31-251.
Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję konkursową odbędzie się do 12.02.2021 r., a powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę podejmie Dyrektor IK po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej IK.

Opublikowano dnia: 15.01.2021 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl