mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: Konkurs na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK

Adiunkt [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 13.12.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.12.2019, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie
ogłasza konkurs
na zatrudnienie pracownika naukowego na stanowisku adiunkta
w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko powinny spełniać wymagania określone
w art. 39.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2019 r. poz. 1350).

Ponadto od kandydatów wymaga się:

1) ukończonych studiów wyższych z zakresu Inżynierii Materiałowej;
2) stopnia naukowego doktora inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
3) minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w obszarze kolejowym;
4) umiejętności/znajomości badań materiałowych z uwzględnieniem obszaru kolejowego (m in. obsługa mikroskopu skaningowego);
5) udokumentowanego doświadczenia w badaniu konstrukcji wielkogabarytowych w złożonym stanie obciążeń;
6) udokumentowanego doświadczenia badawczego i doświadczenia w prowadzeniu projektów z NCBiR lub innych projektów badawczych;
7) udokumentowanego doświadczenia w zakresie projektowania 3D;
8) udokumentowanego doświadczenia w zakresie wykonywania obliczeń MES/FEM;
9) co najmniej 3 letniego doświadczenia pracy w laboratorium akredytowanym i ukończonych szkoleń w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018;
10) autorstwa co najmniej 3 publikacji punktowanych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
Pożądane jest posiadanie doświadczenia w zakresie przygotowania ekspertyz powypadkowych oraz doświadczenia w realizacji procesów certyfikacji wyrobów.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie;
2) życiorys;
3) wypełnioną ankietę „Zgłoszenie na stanowisko pracownika naukowego”;
4) odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
5) potwierdzające dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu;
6) potwierdzające posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji wymaganych od kandydata;
7) oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
9) oświadczenie kandydata, że, w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia, Instytut Kolejnictwa będzie jego podstawowym miejscem pracy.


Wymagane dokumenty należy złożyć do 13. 12. 2019 r. w Kancelarii Instytutu lub przesłać na adres Instytutu Kolejnictwa: ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa. W przypadku przesyłki pocztowej, jako termin złożenia dokumentów uznaje się datę ich nadania. Dokumenty nadesłane w postępowaniu konkursowym zostaną zniszczone, w przypadku ich nieodebrania w ciągu 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz napisem „Konkurs na stanowisko adiunkta”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22-47-31-251.

Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję konkursową odbędzie się do 20.12.2019 r.

Instytut Kolejnictwa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia w Instytucie Kolejnictwa. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę podejmie Dyrektor IK po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej IK.

Opublikowano dnia: 29.11.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

 Zgodnie z Komunikatem Dyrektora Instytutu Kolejnictwa z dnia 30 stycznia 2020 r. w konkursie zwyciężył Pan dr inż. Dariusz Kowalczyk.bip.gov.pl