Przedmiot działania

Do podstawowej działalności Instytutu należy inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeby praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na:

 w następujących obszarach:

Działania Instytutu obejmują w szczególności:

 1. rozwijanie teorii i metod badawczych w obszarach objętych zakresem działalności Instytutu;
 2. współuczestnictwo w kluczowych projektach dotyczących rozwoju i modernizacji sieci kolejowej w Polsce oraz rozwoju sieci komunikacyjnych w aglomeracjach;
 3. udział w europejskiej przestrzeni badawczej poprzez uczestnictwo w programach i projektach UE;
 4. rozwiązywanie problemów modernizacji infrastruktury transportu szynowego;
 5. tworzenie nowych rozwiązań w zakresie transportu szynowego, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa pasażerów, ładunków i środowiska naturalnego;
 6. badanie nowych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
 7. opracowywanie i opiniowanie standardów oraz działania prenormatywne w zakresie elementów infrastruktury transportu szynowego, procesów transportowych i bezpieczeństwa przewozów;
 8. opracowywanie wymagań dotyczących nowych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
 9. rozwój metod monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi, mienia i środowiska;
 10. opracowywanie ekspertyz dotyczących zagadnień technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych transportu szynowego oraz wykonywanie innych prac usługowo-badawczych, w tym zadań doradczych oraz usług konsultacyjnych, objętych działalnością Instytutu;
 11. sporządzanie opinii i ekspertyz dla organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości;
 12. opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie działalności Instytutu, a także propozycji dotyczących wykorzystania osiągnięć światowych;
 13. wytyczanie kierunków rozwoju w dziedzinach objętych działalnością Instytutu;
 14. współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi;
 15. udział w pracach legislacyjnych dotyczących polskiej i europejskiej sieci kolejowej;
 16. sprawowanie nadzoru autorskiego nad wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;
 17. prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej, a także w zakresie metrologii, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

Zadania związane z rozwojem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu transportu szynowego:

W zakresie swojego działania Instytut może wykonywać w sposób ciągły zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, zwłaszcza w zakresie związanym z bezpieczeństwem publicznym, obronnością i bezpieczeństwem kraju, a także edukacją i jakością życia obywateli, dotyczące zwłaszcza:

Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 16.03.2011
Dokument oglądany razy: 5 949
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 16.03.2011
 
wydruk z dnia: 21.04.2021 // bip.ikolej.pl